ÅPENHETSLOVEN

ÅPENHETSLOVEN I 2022 trer den nye åpenhetsloven i kraft og pålegger norske bedrifter å dele offentlig informasjon om sin aktsomhet angående menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i verdikjeden. Den nye loven skal fremme arbeidet på disse områdene og sikre allmennheten ytterligere innsyn i hvordan en virksomhet ivaretar sitt ansvar og håndterer risikoer og negative forhold i leverandørkjeden. Lerka ønsker denne nye loven velkommen som en mulighet til å dele vår praksis, våre erfaringer, våre utfordringer og våre ambisjoner innenfor en svært viktig del av virksomheten vår. Vi ser aktsomhet som en integrert del av det å drive en ansvarlig virksomhet. Det er svært viktig at vi som bedrift tar ansvar for påvirkningen vi har på miljøet, samfunnene og menneskene som er knyttet til virksomheten og verdikjeden vår. Det innebærer at vi må ta tak i alle identifiserte risikoer og samtidig sørge for å forutse og forebygge alle potensielle risikoer.

 

VÅR AKTSOMHETSVURDERINGSPROSESS Vår aktsomhetsvurderingsprosess er inspirert av den som foreslås av OECD. Dette innebærer at: I OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv defineres og foreslås en aktsomhetsvurderingsprosess med seks trinn.

 

Vi i Lerka anerkjenner disse seks trinnene og bruker dem som styringsstruktur for vår egen aktsomhetsvurdering:

 • DEN ER NEDFELT I VÅR FORRETNINGSSTRUKTUR OG VÅRE OPERASJONER
 • DEN INKLUDERER EN GRUNDIG IDENTIFISERING OG VURDERING AV ALL RISIKO
 • DEN KREVER EGNEDE UTBEDRINGSTILTAK
 • DEN MOTIVERER FOR KOMMUNIKASJON MED RELEVANTE INTERESSENTER
 • DEN OPPMUNTRER TIL SAMARBEID OG DIALOG

 

I OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv defineres og foreslås en aktsomhetsvurderingsprosess med seks trinn. Vi i Lerka anerkjenner disse seks trinnene og bruker dem som styringsstruktur for vår egen aktsomhetsvurdering.

Vår aktsomhetsvurderingsprosess er dermed strukturert som følger:

 1. Grunnlaget legges ved at vi forankrer ansvarlighet i bedriftens retningslinjer og styringssystemer. Det gjør vi ved å etablere interne praksiser og retningslinjer og ved å utarbeide retningslinjer og policyer for å formidle vilkårene for samarbeid med Lerka. Disse dokumentene og prosedyrene oppdateres regelmessig ut fra ny lovgivning, nye krav, eller funn i våre egne risikovurderinger.

 

 1. Vi fortsetter også å implementere og utvikle nye praksiser for å forbedre oss både sosialt og miljømessig. For å kartlegge og vurdere negativ påvirkning gjennomfører vi periodiske risikovurderinger innenfor tre kategorier: bransjespesifikke risikoer, landspesifikke risikoer og identifisert negativ påvirkning. Vi tilegner oss kunnskap eksternt for å få innsikt i og veiledning om reduksjon av bransjespesifikke og landspesifikke risikoer. All negativ påvirkning som kartlegges, identifiseres gjennom kontroller og observasjoner på bestemte steder i leverandørkjeden.

 

 1. Basert på våre risikovurderinger iverksetter vi tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning. En stor del av arbeidet med land- og bransjespesifikke risikoer foregår ved hjelp av våre egne interne systemer og våre relasjoner med leverandørene. Like viktig er vår reaksjon på eventuelle funn som avdekkes i kontroller. I slike tilfeller undersøker vi funnene, uansett hvor små de er, og avtaler avhjelpende tiltak med den aktuelle leverandøren. Dette henger også sammen med trinn seks, som er å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og klageordninger der det er påkrevd.

 

 1. For å sikre at utbedringstiltakene har den ønskede virkning, sporer vi implementeringen og resultatene og sørger for å følge opp hos leverandørene.

 

 1. Frem til nå har kommunikasjon om arbeidet og prosessen blitt delt internt på uformell basis, men i tråd med kravene i den nye åpenhetsloven kommer vi for fremtiden til å dele informasjon med allmennheten.

 

VÅRE RETNINGSLINJER

For å formidle vilkårene for samarbeid med Lerka til leverandørene har vi utarbeidet etiske retningslinjer. Vi ber alle leverandører undertegne dokumentene og dermed forplikte seg til å etterleve innholdet, slik at vi vet at våre verdier blir representert gjennom hele leverandørkjeden, og at våre samarbeidspartnere gjør hva de kan for å støtte opp om våre mål.

Neste planlagte redigering og distribusjon er høsten 2023. Disse oppdateringene og kravene utarbeides for å kunne reagere kontinuerlig på nylig identifiserte risikoer og spørsmål.

VÅRE NÅVÆRENDE RETNINGSLINJER;

 • ETISKE RETNINGSLINJER
 • MENNESKERETTIGHETER
 • BARNEARBEID
 • MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING
 • MILJØ